នី សុជាតិ

Ny Socheat

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការត​ភ្ជាប់ Router RIP និង IP Address

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

ការពិពណ៌នា

ការតភា្ជប់​ប្រព័ន្ធ network ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​វិធីសាស្រ្ត RIP (routing Information Protocol) ទៅលើ Router របស់ Cisco ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រព័ន្ធ Netwrok ចំនួនបីផ្សេង​គ្នា​មានទំនាក់ទំនង​គ្នា ។

​ទាញយក​អត្ថបទ