យ៉ែម ម៉ាប់

Yem Map

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sachak Asia Development Institute -SADI

Student Information System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET for Beginner

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- មាន​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ការពារ ( LogIn)

- មានការ​កំណត់​សិទ្ធ​ិ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​

- Auto number ​នៅលើ​គ្រប់ Record ID

- មានការធ្វើ Report ​ជាមួយនឹង Microsoft Excel

- អាចមើលចំនួន Record ​ទៅតាម​ឈ្មោះ​សិស្ស ភេទ ទៅតាម​មុខវិជ្ជា ទៅលើ​វេល​សិក្សា ឬ​ថ្នាក់​សិក្សា​បាន

♦ បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​ http://www.mediafire.com/download/o2fa3l7ujml4gn7/Setup.rar