ហាក់ យូឡុង

Hak Youlong

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការ​រៀបចំ នឹង ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ Network នៅ​ក្នុង​អង្គការ​បញ្ចូល​ទិន្និន័យ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

អង្គការវាយ​បញ្ចូល​ទន្និន័យមួយ មានការ​រៀបចំ នឹង ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ Network នៅ​ក្នុង​អាគារមួយ​ដែល​មាន​កម្ពស់ ចំនួនពីរជាន់​ហើយនៅ​ក្នុង​អង្គការនោះដែរ ចំពោះជាន់​នីមួយៗ​មាន

- ជាន់​ផ្ទាល់​ដី

. កន្លែងទទួលភ្ញៀវ  កន្លែង​ឲ្យ​ភ្ញៀវរងចាំ  បន្ចប់ Train បុគ្គលិកទើបនិងចូលថ្មី បន្ចប់ប្រជុំ នឹង បន្ទប់ Server នៅ​ក្នុង​នោះ​ផងដែរ​ត្រូវបាន​ភ្ជាប់​ដោយ​ខ្សែ​ទាំងអស់ ប៉ុន្តែ​ខុសប្លែកត្រង់បន្ទប់ប្រជុំ ត្រូវបាន​ភ្ជាប់​ដោយ Wireless ដែល​បង្ករ​ឲ្យ​មានភាពជាងស្រួល​ក្នុង​ការ Access ទៅកាន់ Internet ។

- ជាន់ទីមួយ

. ក្នុង​ជាន់ទីមួយនេះ​ផងដែរ​មានតែមួយបន្ទប់ ប៉ុន្តែ មួយបន្ទប់នោះមាន​លក្ខណៈ​ធំទូលាយ ដោយសារ​តែ បុគ្គលិក​ទាំងអស់​របស់អង្គការត្រូវធើ្វការនៅជាន់នេះ​ទាំងអស់ ជាមួយ​គ្នា ហើយ គ្រប់ Computers ទាំងអស់​ត្រូវបាន​ត​ភ្ជាប់​ដោយ​ខ្សែ ។

- ជាន់ទីពីរ

. ក្នុង​ជាន់នេះ​ផងដែរ​មាន ចំនួន ៣ បន្ទាប់គឺ Manager Room,  Account Room,  and​ Maintenance Room ហើយ​ត្រូវបាន​ត​ភ្ជាប់​ដោយ​ខ្សែ​ដូច​គ្នា​ផងដែរ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ
​ទាញយក​កម្មវិធី​