រចនាគេហទំព័រ Khmer Viewer

បង្កើតដោយ៖ ទន់ បញ្ញា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​ក្នុង​ការ រចនាវ៉េបសាយនេះយើងបាន​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Photoshop cs5 ដោយមាន​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ Tools ដូចជា​
Text Shap និង ការ​លេង Effect ចំពោះ​ផ្ទាំង menubar ខាងលើ និង ផ្ទាំង សម្រាប់ Search គឺរចនា ឡើង ដោយ
ខ្លួន ឯង ។