ចាន់ តុឡែន

Chan Tolen

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ Network

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

ស្របពេល​ដែល​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​នៅលើ​ពិភពលោក​កំពុង​តែចាប់អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅលើ​ការរីក​ចម្រើន​ជឿន​លឿន និង ការអភិវឌ្ឍន៍ទៅមុនឥតឈប់ឈររបស់វិទ្យាសាស្រ្តដោយឥទ្ធិពលនៃ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ។

​ទាញយក​អត្ថបទ