ខុន ពិសិដ្ឋ

Khon Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការធ្វើ​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

​សារៈ​សំខាន់​នៃការធ្វើគម្រោង

​សារៈ​សំខាន់​នៃការធ្វើំគម្រោង ផ្ដល់​ផលប្រយោជន៍ ដល់អ្នក​ដំឡើង​ប្រព័ន្ធ​Network​ដូចជា​

- ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​

- ងាយស្រួល​គ្រប់គ្រង​

- ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការថែរក្សា និង​ការពារ​

- ងាយស្រួល​ជួសជុល​នៅពេល​មានបព្ហា

 រួម​សេចក្តី​មកការធ្វើគម្រោងជា​លក្ខណៈ​ចាំបាច់​បំផុត​របស់​ប្រព័ន្ធ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ហៅថាNetwork ។

​ទាញយក​អត្ថបទ

​ទាញយក​កម្មវិធី​