ឈួន ភារិន

Chhoun Phearin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

ការត​ភ្ជាប់ Network ចំនួនបី​ប្រទេស​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះមនុស្ស​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោកអាច​ធ្វើការ​ទំនាក់ទំនង​គ្នា​បានដោយងាយ ។ ពួកគេ​អាចដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ នឹងរឿងរាវផ្សេងៗ​នៅជុំវិញពិភពលោក ហើយ​ពួកគេ​បានចែក​រំលែក​បទពិសោធន៍ជា​ច្រើន​ឲ្យ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ។
CISCO:គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​បើកអាជីវកម្មផលិត​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​ទៅលើ​ប្រព័ន្ធ Network នឹងគ្រឿង Electronic ផ្សេងទៀត ។  
​នៅពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះគេ​ក៏​បានរៀបរៀងទៅជា Software Application ជា​ច្រើន​
ទៀត​ដែល​ទាក់ទង នឹងមេរៀន​សម្រាប់​សិក្សា​រ​លម្អិត​ជា​ច្រើន​ឲ្យ​កាន់តែ ងាយស្រួល​ក្នុង​ការស្វែងយល់អំពី​ប្រព័ន្ធ Networkនឹងងាយយល់ពី Concept ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ  Network ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​, សហគ្រាស, ស្ថាបន័​រដ្ឋ, នឹង ឯជន ដែល​ត្រូវការ Network ជាចាំបាច់ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ

​ទាញយក​កម្មវិធី​