គឹម វណ្ណី

Kim Vanny

ឆ្នាំសិក្សា 2011

រចនាគេហទំព័រ CEPT

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

Tool ដែល​ប្រើ​ក្នុង​ការរចនា

  • Shape Tools
  • Pen Tools
  • Type Tools
  • Magic Wand Tools
  • Lasso Tools
  • Marquee Tools