ម៉ុន ស៊ីណេត

Mon Sinet

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការ​ប្រើ Windows Speech Recognition in windows 8

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

បច្ចប្បន្ននេះអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​តែងតែ​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​ដោយ​ប្រើ​Keyboard នឹង Mouse ដើម្បី​បំពេញ​ការងារ​របស់​ពួកគេ ។ ប៉ុន្តែ​ឥឡូវនេះ​ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​ការ​ប្រើ​សំឡេង​ (Windows Speech Recognition) ​របស់អ្នក ដើម្បី​បញ្ជា​ទៅលើ​កុំព្យូទ័រ​ជំនួសKeyboard នឹង Mouse ។ ដូច្នេះ​លោកអ្នក​អាចបំពេញ​ការងារ​ដោយ​ប្រើ​សំឡេង​របស់​លោកអ្នក​ជំនួសដោយការ​ប្រើ​Keyboard នឹង Mouse​បាន ។ ការ​ប្រើ​Windows Speech Recognition វាមិនមែនជាSoftware នោះទេវាគឺជាApplication System ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​Windows 8

​ទាញយក​អត្ថបទ