កៅ សុខៈ

Kao Sokhak

ឆ្នាំសិក្សា 2011

រចនាគេហទំព័រ media

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop