ខូវ អៀហាង

khov Ea Hang

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Computer Science

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

  •  ​លោកអ្នក​អាចមើល គេហទំព័រ ជាភាសា​ខ្មែរ និង ជាភាសាអង់គ្លេស ។
  •  គេហទំព័រនេះ ផ្ដល់​នូវ​ចំនេះដឹងមួយចំនួនទាក់ទិននឹង សមាសធាតុ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ ។
  •  ម្យ៉ាង​វិញទៀត ផ្ដល់​នូវ​ចំនេះដឹងមួយចំនួនទាក់ទិននឹង ប្រភេទ​នៃ​ខ្សែ​រ​ចម្លង និង ឧបករណ៍ Network ដែល​យកមក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​បណ្តាញ Network សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ។

​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

  •  Dream waver CS6
  •  Programmer’s Notepad
  •  Paint
  • Wow Slider
  • ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា HTML/HTML5 សម្រាប់​សរសេរ​
  • ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា CSS និង JavaScript បន្តិចបន្ទួច

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ http://antkh.com/project/Computer%20Science/