ការ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ព័ត៌មាន​ស្ថានីយ​ប្រេង

បង្កើតដោយ៖ សាយ ហេងម៉េង
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ផ្ដល់​នូវ​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ដែល​កំពុង​តែមាន​បញ្ហា​ជាមួយនឹង​ការ​គ្រប់គ្រង​ ការលក់ប្រេងឥន្ធនៈ​ដូចជា ព័ត៌មាន​អ្នកជំពាក់ និង​ព័ត៌មាន​របស់អតិថិជន ពត៏មាន​រក្សាទុក​ក្នុង​Database (SQL server)

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ប្រ​ពន្ធ័៖

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​ៈ​ http://www.mediafire.com/download/360s1m68llvr1qd/Say%20Heng%20Meng.rar