គួយ ម៉េងគ័ង

Kuoy Meng Korng

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​ដំឡើង Network, Printer និង Internet

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

គោលការណ៍នៃការ​ដំឡើង Network

 1. Planing (​គម្រោង​បែបណា​ដែល​យើងចង់យកមកធើ្វ)
 2. Design (ជារចនា​រៀបចំ​ទម្រង់​នៃ​កុំព្យូទ័រ ដែល​សមទៅ នឹង ទីកនែ្លង​ដែល​យើងចង់ដាក់)
 3. Analysis (ការវិភាគ​ទៅលើ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ការធើ្វ និង វាយ​តម្លៃ​)
 4. Time (វិភាគ​ទៅលើ​ពេលវេលា​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​ពីដើមដល់ចប់)
 5.  Implementation (ការ​ដំឡើង​ដូចជា​៖ ការកិប​ខ្សែ​រ,ការ Ping, ការ Share Printer, ការ Share Internet ។ ល ។)
 6.  Maintenance (ការអះអាង, ការមើលថែរក្សា​ប្រសិនបើ​មាន Computer ណាមួយខូច)

I. Planning

​ទម្រង់​ដែល​យើងយកមក​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ដំឡើង Network ដែល​មាន​កុំព្យូទ័រ ១០គ្រឿង គឺយក​ទម្រង់ Star Topology ។

II. Designing

Design គឺជាការរចនាម៉ូតនៃ​កុំព្យូទ័រ​ ​ដែល​ត្រូវដាក់នៅកន្លែងណាមួយ​ដែល​មើលទៅមាន​លក្ខណៈ​សមនិងទីកនែ្លងនោះ និង ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ដំឡើង ដែល​ក្នុង​នោះ​ដែល​មានការគណនា​ដូចជា​៖ ប្រវែង​ខ្សែ​រ, ចម្ងាយ​ពី C.P មួយទៅ C.P មួយទៀត ។ ល ។ (ដូចរូប​ខាងក្រោម​)

III. Analysis

Analysis គឺជាការវិភាគលើសំភារះ​ដែល​យើងត្រូវទិញមាន​ដូចជា​៖

 • Hub ១គ្រឿង
 • Crimping Tools ១គ្រឿង
 •  RJ -45 (ចំនួន​៣០គ្រាប់)  

ចំពោះ​ខ្សែ​រ

 1. C.P មេ ៖ 1.5m + 6.8m + 4m = 12.3m
 2. C.P 1 ៖ 1.5m + 5.5m + 4m = 11m
 3. C.P 2 ៖ 1.5m + 4.5m + 4m = 10m
 4. C.P 3 ៖ 1.5m + 3.5m + 4m = 9m
 5. C.P 4 ៖ 1.5m + 2.5m + 4m = 8m
 6. C.P 5 ៖ 1.5m + 1.5m + 4m = 7m
 7. C.P 6 ៖ 1.5m + 2m = 3.5m
 8. C.P 7 ៖ 1.5m + 3m = 4.5m
 9. C.P 8 ៖ 1.5m + 4m = 5.5m
 10. C.P 9 ៖ 1.5m + 5m = 6.5m
 11. C.P 10 ៖ 1.5m + 6m = 7.5m

សរុប = ៨៤,8 ម៉ែត្រ

ដូចនេះ​ខ្សែ​រ​ដែល​យើងបានរកឃើញមានចំនួន៨៤,8 ម៉ែត្រ  ប៉ុន្តែ​ចំនួន​ខ្សែ​រ​ដែល​ខ្ញុំត្រូវទិញ ៩០ម៉ែត្រ ដើម្បី​ងាស្រួល​ក្នុង​ការខ្វះខាត់ ។

IV. Time

ពេលវេលា​ដែល​ចំណាយ​ក្នុង​ការ​ដំឡើង Network ដែល​មាន​កុំព្យូទ័រ​ចំនួន ១០គ្រឿង ។ ខ្ញុំបានគិតថា ខ្ញុំត្រូវ​ចំណាយ​ពេលចំនួន ៣​ថ្ងៃ​ក្នុង​ការ​ដំឡើង ។

 •  ​ថ្ងៃ​ទី ១ ៖ (Planing, Design, Analysis, Buying)
 •  ថៃ្ងទី ២-៣ ៖ ចាប់ផ្តើម​ដំឡើង​

V. Implementation

ការ​ដំឡើង Network

ការកិប​ខ្សែ​រ

​ខ្សែ​រ​ដែល​បានតនៅ​ក្នុង​ទំរង Star Topology ដែល​មាន Hub មួយ ។ យើងត្រូវតជា​ប្រភេទ បើម្ខាង​ A ម្ខាងទៀត A ដូចគ្នា ឬ ក៏​បើម្ខាង​ B ម្ខាងទៀត B ដែល​ត្រូវតចេញពី Hub ទៅ C.P​  ។

ការមើល Network Card

បន្ទាប់ពីយើងបានត​ខ្សែ​ររួច យើងត្រូវចូលទៅមើល Network Card ថាតើមានហើយ ឬ​នៅ បើសិនជា​គ្មាន​ទេ យើងត្រូវធើ្វការ Setup ឡើងវិញ ។

របៀបចូលទៅមើល

 1. Right-click លើ My Computer
 2. ចុចលើ Manage
 3. ចុចលើ Device Manager

ការមើល Connection ទាំងបី

បន្ទាប់ពីយើងបានមើល Network Card រួចមកយើងត្រូវចូលទៅមើល Connection ទាំងបី ។ បើសិនជា​គ្មាន​មួយណាទេ Network របស់យើង​ក៏​មិន​ដំណើរ​កាលបានដែរ ។ ហើយបើ​គ្មាន​មួយណានោះយើងត្រូវធើ្វការ​ដំឡើង​វាឡើងវិញ ។

Connection ទាំងបី

 1. Client
 2. Server
 3. Protocol
របៀបចូលទៅមើល

Right-click លើ My Network Places

 1. ចុចយក Properties
 2. Right-click លើ Connection
 3. ចុចយក Properties

ការដាក់ IP

IP គឺគេ​ប្រើ​សម្រាប់​ជំនួស C.P Name ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល សម្រាប់​ប្រើ​បា្រស់នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Network ហើយ​ក៏​ងាយស្រួល ក្នុង​ការចង់ចាំ​ទៀតផង ។ ម្​យ៉ាង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Network ដែល​យើងបានត C.P ជា​ច្រើន​គ្រឿងនោះ វា​តម្រូវ​ឱ្យ​យើងដាក់ IP នៅ​ក្នុង​ក្រុមតែមួយ ទើប C.P របស់យើងអាច​ស្គាល់​គ្នាបាន ។

ឧទាហរណ៍៖

របៀបចូល

 • Right-click លើ My Network Places
 • ចុចយក Properties
 • Right-click លើ Connection
 • ចុចយក Properties
 • ចុចលើ Internet Protocol
 • ចុចយក properties
 •  ធីកយក 

ការ Ping

ការ Ping គឺជាការ​ប្រើ​សម្រាប់​ធើ្វការតេសចង់ដឹងពី C.P មួយ ទៅ C.P មួយទៀត នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Network ថាបាន​ស្គាល់ C.P ទៅ C.P ដទៃ​ទៀត ឬ​នៅ ។ ហើយការ Ping មានពីរ​ប្រភេទ គឺ Ping ជា IP និង Ping ជា C.P Name ។

របៀបធើ្វ

 1. ចុច Start => Run រួចវាយពាកយ cmd
 2. ធើ្វការ Ping

Share Printer to the other C.P

ការ Share Printer នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Network យើងត្រូវមាន C.P មួយគ្រឿងដើរតួជា Server ហើយ C.P ដទៃ​ទៀតដើរតួជា Client ។

 របៀបធើ្វ

 ចំពោះ C.P Server

Click start   បន្ទាប់មក    click setting   រួច     click control panel

Double click on Printer and Faxes ហើយ Click add a printer  (setup driver)

Click next    បន្ទាប់មក    next      បន្ទាប់មក   next    បន្ទាប់មក      next     បន្ទាប់មក     ជ្រើសរើស​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន    Printer រួច       click next    បន្ទាប់មក     next    បន្ទាប់មក     next    បន្ទាប់មក      next     បន្ទាប់មក     Finish បន្ទាប់មក​  Right click on Printer        Properties        Sharings

ដាក់ Tick


ចំពោះ C.P Client ដទៃ​ទៀត

Click start    ចូល     setting  ជ្រើសរើស       contropanel

Double on printer and faxes          click next

Click Network Printer

Click Connect to this Printer

វាយ​ឈ្មោះ C.P ហើយនិង Printer នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ NameClick  បន្ទាប់មក  next     បន្ទាប់មក

FinishSharing Internet to the other C.P

ចំពោះការ Share Internet ទៅ​ឱ្យ C.P ដទៃ​ទៀត​ក៏​ដូចជា​ការ Share Printer ដែរ ។ ប៉ុន្តែ​តែវាមាន​លក្ខណៈ ខុសគ្នាបន្តិចបន្ទួចប៉ុននោះ ។ គឺមានន័យថា ត្រូវមាន C.P មួយដើរតួជា C.P Server ដែល​បាន​ភ្ជាប់ Internet ពី station និង C.P ដទៃ​ទៀតដើរតួជា C.P Client ដែល​មិនទាន់មាន Internet ។

 •  របៀបធ្វើ

 ចំពោះ C.P Server

 1.  Right click on My Network Placse
 2. Click porperties
 3. Right click on connection
 4. Click properties
 5. Click Advanced
 6.  ដាក់ Tick
 7. Click ok

ចំពោះ C.P Client

ចំពោះ C.P Cient វិញត្រូវដាក់ IP ស្ថិតនៅ​ក្នុង​ក្រុម C.P Server ដែរ ។ ដូច​ដែល​យើងបានដាក់ពីដំបូកមក ប៉ុន្តែ​យើងត្រូវដាក់​នូវ DefaultGateway ដែល​យក IP ពី C.PServer ធ្វើ DefaultGateway ។ ហើយ​នឹងត្រូវ​ដាក់ DNS ដែល​យកពី  Connection Network Card ខាង Internet ។ នោះ Internet របស់ Client ទាំងអស់​នឹងត្រូវ​តំនើរការ ។

VI. Maitenance

ប្រសិន C.P ណាមួយមិន​ដំណើរ​ការនៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Network របស់យើងនោះ យើងត្រូវធ្វើវាជាថ្មីឡើងវិញ ។ ដូចជា :

 •   ចូលទៅមើល Connection របស់យើងបើចេញសញ្ញាខ្វែងមានន័យថា Network របស់យើង​ត្រូវបាន​ដាច់ យើងត្រូវត្រួត​ពិនិត្យ​ខ្សែ​ររបស់យើង ។
 • បើ Connection របស់យើងមិន​ត្រូវបាន​ដាច់ទេនោះ យើងត្រូវ Disable ហើយ Enable ឡើងវិញ ឬ Repaire លើ Connection របស់យើង ។
 • ម្​យ៉ាង​ទៀតយើងត្រូវដាក់ IP ជាថ្មី រួច​ធ្វើការ​សាកល្បង Ping ឡើងវិញ ។