ជុំ វី

Chom Vy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាគេហទំព័រ Khmer Book

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ ៖

ការរចនាគេហទំព័រនេះ​ត្រូវបាន​ច្នៃលើការ Design ខ្លួ​នង នឹងយក​រូបភាព​ពី Internet ខ្លះ​មកកាត់ចូល​ក្នុង​ការងារ​នេះ ។  

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា ៖

Shape tool, line tool, Paint Bucket tool​, Pen tool, Polygonal Lasso tool, Crop tool, រួម​ជាមួយនឹង​Effects ​ផងដែរ ព្រមទាំង Options Bar នឹង Menu Bar មួយចំនួនទៀត ។