ហាក់ យូឡុង

Hak Youlong

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាគេហទំព័រ​កំសាន្ត​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

បចេ្ចកទេស និងTool ដែល​ប្រើ​៖

Logo, Menu, Banner, Slide bar, Contain, Button គឺ​ត្រូវបាន​រចនាឡើងដោយខ្លួនឯង មានការប្រីប្រាស់ Tool ដូចជា​Shape Tool, Type Tool, Polygonal Lasso Tool, Gradient Too,និងមានការបន្តែម Tool ផ្សេងៗ ទៀតផង​ដែរ