លី​ ប៊ុនឡុង

Ly Bunlong

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database