តែ ប៉ោជៀក

Teo Paocheak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់សិស្ស

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET for Beginner

♦ ពិពរណ៌នាសា្នដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បងើ្កតឡើង​សម្រាប់​ធើ្វការ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ព័ត៌មាន​របស់សិស្ស ។ ព័ត៌មាន​ទាំងនោះ​មាន​ដូចជា លេខសំគាល់ ឈ្មោះ ភេទ ថៃ្ងខែ​ឆ្នាំ​កំណើត ពិន្ទុសរុប និង មធ្យមភាគ ។ ហើយពិន្ទុគឺ សិ្ថត​ទៅលើ​មុខវិជ្ជា ៤​គឺ៖ គណិតវិទ្យា ភាសាអង់គេ្លស រូបវិទ្យា និង សិ្ថតិវិទ្យា ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

- អាច​ឲ្យ​គេ​បញ្ចូល លុប និង បន្ថែម​ព័ត៌មាន​របស់សិស្ស

- អាច​ឲ្យ​គេ​ធ្វើការ​កែប្រែ​ព័ត៌មាន​របស់សិស្ស​ដែល​មាន​ដូចជា ឈ្មោះ ភេទ ថៃ្ងខែ​ឆ្នាំ​កំណើត និង ពិន្ទុតាមមុខវិជា្ជ៖ គណិតវិទ្យា ភាសាអង់គេ្លស រូបវិទ្យា និង សិ្ថតិវិទ្យា ព្រមទាំង​គណនាពិន្ទុសរុប និងមធ្យមភាគដោយស័្វយប្រវតិ្ត ។

អាច​ឲ្យ​គេ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​របស់សិស្ស​តាមរយៈ លេខសំគាល់ ឈ្មោះ និង ភេទ ។

 ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ទៅ​ក្នុង ឯកសារ និង អាច​ទាញយក​ព័ត៌មាន​

ចេញពីឯកសារ​ទាំងនោះ មក​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង List View

 ♦ ​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

- Visual Studio 2010

Adobe Photoshop CS5

-  ភាសា VB.NET សម្រាប់​សរសេរ​កូដ

 

សូមចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​http://www.mediafire.com/download/16th9yzm2z0yny5/TEO_PAOCHEAK.rar