ការរចនាគេហទំព័រ ម្ហួប​ខ្មែរ​

បង្កើតដោយ៖ កន ប្រសិទ្ឋិ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

គេហទំព័រនេះ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ពី​ប្រភេទ​មុខម្ហូប​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ដែល​ជាមុខម្ហូប​ដែល​មានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានការប្រាប់ពីរបៀបធ្វើ​ដូចជា​: គ្រឿងផ្សំ របៀបផ្សំគ្រឿង និងពីរបៀបធ្វើ​ទៀតផង​ដែរ ។ ក្នុង​ការ​បង្កើត​គេហទំព័រនេះអ្នកអាចចូលមើល និងរៀនធ្វើម្ហូប​ខ្មែរ​យើងដោយខ្លួនអ្នក ផ្ទាល់​ដោយអ្នក​គ្រាន់តែ​ធ្វើតាម​នូវ​ជំហាននៃការធ្វើម្ហូបដូចបាន​សរសេរ​រៀបរាប់​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ Khmer Foods នេះ ។

អ្នកអាចចូល​ស្វែងរក​នូវ​មុខម្ហូប​ខ្មែរ​ណា​ដែល​អ្នកចង់ធ្វើបាន​យ៉ាង​ស្រួលដោយ​ក្នុង​គេហទំព័រនេះ​សរសេរ​ជាភាសា​ខ្មែរ​និងមាន​សរសេរ​ ​ឈ្មោះ​នៃមុខម្ហូបនិងដាក់​រូបភាព​ពីមុខម្ហូប​នីមួយៗ​ផងដែរ ។

ការ​បង្កើត​គេហទំព័រនេះមានការ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសារ និង Tool មួយចំនួន​ដូចជា :

សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​ចូលទៅមើលគេហទំព័រនេះ