លឹម គួយសួង

Lim Kuoy Suong

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាគេហទំព័រ Programmer Zone

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

ពិពណ៍នាពីស្នាដៃ : Programmer Zone ជា website ដែល​និយាយពី Computer Programming Language ដែល​ក្នុង​នោះមានការចែកចេញ ជាពីរ​ផ្នែក​គឺ៑ Window Application Programming និង Web Development Programming ។  

Programmer Zone បងើ្កតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ចំនេះដឹង ខាងពត៍មានវិទ្យា និង​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី និង​សម្រាប់​ឲ្យ និសិ្សត​ផ្នែក​ពត័មានវិទ្យាជា​ពិសេស​និសិ្សត​ដែល​ចង់ចាប់យក ជំនាញជា Programmer អាចចូលមកកាន់ website នេះ ដើម្បី​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​បនែ្ថម ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​ : Layout របស់ website, ការដាក់ពណ៍, font, logo មាន​លក្ខណៈ​ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដា ។ Logo និងរូបមួយចំនួនត្រុវបានរចនាដោយ ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់​តាមរយៈ​កម្មវិធី Photoshop ។ ក្នុង website នេះ​ផងដែរ ក៏ មាន បនែ្ថម​នូវ ផ្នែក​មួយ​ដែល​និយាយ និងបងា្ហញពី website មាន ប្រយោជន៍​មួយចំនួជាភាសាអង់គេ្លស ដែល​ភាគ​ច្រើន​ទាក់ ទងទៅនឹង Programming និង​ផ្នែក​មួយទៀត (Tech Today) ដែល​អាច​ឲ្យ​និសិ្សត​បង្កើន​នូវ ចំនេះដឺង​ទូទៅ​អំពីបចេ្ចកវិទ្យាថី្មៗ​ដែល​កើតមាន​នៅលើ​ពិភពលោកយើង នេះ ។

Tool និងបចេ្ចកវិទ្យា : HTML, HTML5, Dreamweaver CS5.5, Photoshop CS5.5, Sothink JavaScript Web Scroller 2.1 ។

ចុចត្រង់នេះ www.antkh.com/project/programmer_zone/ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ