ខៀវ ខេមរា

khiev Khemmara

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

ការរចនាគេហទំព័រ Library Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត projce "Library Management System" គឺ ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​សៀវភៅ​ក៏​ដូចជា​តួនាទី​នៃអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ដែល​រាប់​បញ្ចូល​ទាំងបុគ្គលិកនិងអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ហើយនិង​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ដំណើរ​ការ​នៃការខ្ចី, សង, ការចុះ​ឈ្មោះ​, និង របាយការណ៍​ផ្សេងៗ​ផងដែរ ។

Username និង Password សម្រាប់​ចូលទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​

​សិទ្ធ​ជា Admin: Mara 123

​សិទ្ធ​ជា Registerer: Dara 202

​សិទ្ធ​ជា Librarian: Davi 202

​សិទ្ធ​ជា Member: Long 0

​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

  • Adobe Dreamwaver CS3
  • PHP
  • MySQL

ចុចនៅត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រនេះ