ការរចនាគេហទំព័រ គ្រប់គ្រង PHARMACY

បង្កើតដោយ៖ អេង កក្កដា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​ខាងក្រោម​ជា Username និង Password ដែល​អាចចូលទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​

១. សិទ្ធ​ិ​ជា Admin : kakada 123

២. សិទ្ធ​ិ​ជា Doctor : sopheak 1234

៣. សិទ្ធ​ិ​ជា Cashier : rany 123

៤. សិទ្ធ​ិ​ជា Recept : sokha 123

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website គ្រប់គ្រង stock ដូចជា

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​ចូលទៅមើលគេហទំព័រនេះ