អេង កក្កដា

Eng Kakada

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

ការរចនាគេហទំព័រ គ្រប់គ្រង PHARMACY

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​ខាងក្រោម​ជា Username និង Password ដែល​អាចចូលទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​

១. សិទ្ធ​ិ​ជា Admin : kakada 123

២. សិទ្ធ​ិ​ជា Doctor : sopheak 1234

៣. សិទ្ធ​ិ​ជា Cashier : rany 123

៤. សិទ្ធ​ិ​ជា Recept : sokha 123

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website គ្រប់គ្រង stock ដូចជា

  • stock in, stock out, expire product និង sale product គ្រប់គ្រង​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ដូចជា បង្កើត អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្មី, លុប, និង កែប្រែ គ្រប់គ្រង​របាយការណ៍ ដូចជា របាយការណ៍​លក់, របាយការណ៍ stock, របាយការណ៍ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ គ្រប់គ្រង​អ្នកជម្ងឺ ដូចជា​ការ ចុះ​ឈ្មោះ​អ្នកជម្ងឺថ្មី គ្រប់គ្រង​សិទ្ធ​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា Adobe Dreamwaver CS3 PHP MySQL HTML

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​ចូលទៅមើលគេហទំព័រនេះ