ជា ជីវ័ន្ត

Chea Chivorn

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ភោជនីយដ្ឋាន ស៊ុបភើភីហ្សា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អាចមើលឃើញ ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅ promotion ពិសេស​ៗ និង​ផលិតផល​ថ្មីៗ​របស់ភោជនីយដ្ឋាន
  • អាចដឹងពី​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់ភោជនីយដ្ឋាន​ក៏​ដូចជា​សកម្មភាព និង កម្មវិធី​នានា​ដែល​បានប្រារព្ធធ្វើនៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាននេះ
  • ​ចំណុច​សំខាង់បំផុងអតិថិជន អាចដឹងពី សេវាកម្ម និង អាហារដ៏​សម្បូរ​បែប​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ភោជនីយដ្ឋាន
  • ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ កម្មង់​តាមរយៈ​លេខទូរស័ព្ទ ឬ​អាស័យដ្ឋានដូចបាន​បង្ហាញ​មានន័យថា គាត់មិនចាំបាច់ទៅដល់កន្លែងនោះទេ ។

  គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួនដូច​ខាងក្រោម​៖

  • ​Adobe Dreamwaver (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop  ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ប្រើ CSS, CSS3 និង HTML ដើម្បី​បង្កើត គ្រោង (Layout)
  • ចំពោះ Mouse នៅពេល​ដែល​យើងបំលាស់ទីមានធ្លាក់​ផ្កាយ ប្រើ Javascript
  • ចំពោះ រូបភាព នៅពេល​ដែល​យើងយក Mouse ទៅ​ធ្វើការ over ពីលើ​រូបភាព មាន​លក្ខណៈ Pop Up (Javascript Code) ។

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រដើម