ហាងលក់ម៉ូតូNBR

បង្កើតដោយ៖ នន​ បូរិន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់Website

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

ចុចត្រង់នេះ http://www.antkh.com/project/Moto Shop/ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រដើម