អ៊ឹង ម៉េងអ័ង

Ung Meng Orng

ឆ្នាំសិក្សា 2012

Mongkol Hotel Resort

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អាចមើលឃើញ ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅ promotion ពិសេស​ៗ របស់សណ្ឋាគារ
  • អាចដឹងពី​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់សណ្ឋាគារ​ទាំងមូល​
  • ​ចំណុច​សំខាង់បំផុងអតិថិជន អាចដឹងពី សេវាកម្ម​ដ៏​សម្បូរ​បែប​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ
  • ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ កក់បន្ទប់​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋានដូចបាន​បង្ហាញ​មានន័យថា គាត់មិនចាំបាច់ទៅដល់កន្លែងនោះទេ ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Adobe Dreamwaver (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ប្រើ CSS, CSS3 និង HTML ដើម្បី​បង្កើត គ្រោង (Layout)
  • ចំពោះ​រូបភាព​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​មួយពណ៌ យើងការ repeat ដោយមិន​ធ្វើការ​កាត់ រូបភាព​ទាំងមូល​នោះទេ
  • ចំពោះរូបផ្នេក​ខាងលើ​យើង​ប្រើ Plug in Javascript  

ចុចត្រង់នេះhttp://www.antkh.com/project/Mongkol Hotel and Resort/ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រដើម