ល្បែងពស់ស៊ីបាល់

បង្កើតដោយ៖ មុំ វ៉ាន់ទីន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

 ​បច្ចេកវិទ្យា និង​កម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​

 

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​