កសិកម្ម​ទូទៅ​

បង្កើតដោយ៖ ទី ឆាយហាក់
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

 គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា ៖

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង http://www.antkh.com/project/Chhayhak Ty/