ទី ឆាយហាក់

Ty Chhayhak

ឆ្នាំសិក្សា 2012

កសិកម្ម​ទូទៅ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

  • អ្នកចូលទស្សនា website នេះ អាចទទួលបាន​នូវ​ចំនេះដឹង​ទៅលើ​ផ្នែក​កសិកម្ម ដូចជា ការចិញ្ចឹមមាន់ ការចិញ្ចឹមជ្រូក ការ​ជ្រើសរើស​ពូជមាន់ ប្រភេទ​មាន់ចិញ្ចឹម  និង ការដាំបន្លែ ដែល​ជាចំនេះដឹង​បន្ថែម ។
  • យល់ដឹងពីបច្ចេកទេស ក្នុង​ការមើលថែមាន់ និង បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការចិញ្ចឹមមាន់ បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការចិញ្ចឹមជ្រូក បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការដាំប៉េងប៉ោះ ដើម្បី​ទទួលបាន ទិន្នផល​ខ្ពស់ ។

 គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា ៖

  • Adobe Dreamwaver (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ ។
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.1) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនាទៅ Banner ។
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ប្រើ CSS ដើម្បី​បង្កើត ។
  • ​ប្រើ​ប្រាស់ Wowslider សម្រាប់​ផ្ទាំង​រូបភាព slideshow នៅលើ​ទំព័រដើម ។

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង http://www.antkh.com/project/Chhayhak Ty/