សីលា លក់​កុំព្យូទ័រ​

បង្កើតដោយ៖ នេង សីលា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់Website

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

 

ចុចត្រង់នេះ http://www.antkh.com/project/Computer Shop/ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រដើម