នេង សីលា

Neng Seyla

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

សីលា លក់​កុំព្យូទ័រ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់Website

  • អាចមើលឃើញពីការផ្សព្វផ្សាយនៅផលិទ្ធផលថ្មីៗ​របស់ហាង

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

  • Adobe Dreamwaver (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • Adobe Illustrator (VersonCS5.1) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​តួរអក្សរ
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់Web Site ប្រើ​CSS, CSS3និងHTML ដើម្បី​បង្កើត​គ្រោង (Layout)
  • ចំពោះBanner ដែល​បង្ហាញ​ពីផលិទ្ធផលយើង​ប្រើ​Plug in Javascript
  • នៅ​ក្នុង​Photo Gallery នៅពេល​ដែល​យើងយកMouse ទៅ​ធ្វើការ​over ពីលើ​រូបភាព​មាន​លក្ខណៈ​ច្បាស់ (CSS3) ។

 

ចុចត្រង់នេះ http://www.antkh.com/project/Computer Shop/ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រដើម