ឡាក់ ប៊ុនខួច

Lak bunkhuoch

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អ្នកទស្សនាអាចមើលពី ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង ខេត្តក្រចេះ ដូចជា ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត, ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត, វិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្ម និង វិស័យដឹងជញ្ជូន
  • ​រៀបរាប់​រពីតំបន់ទេសចរណ៍​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ខេត្តក្រចេះ
  • អ្នកអាចមើលពីផែនទីរបស់ខេត្តក្រចេះ និង មានការ​រៀបរាប់​ពីខេត្តក្រចេះ

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

  • Adobe Dreamweaver (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ប្រើ HTML ដើម្បី​បង្កើត គ្រោង (Layout)

ចុចត្រង់នេះ http://www.antkh.com/project/Kratie Tourism/ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រដើម