ហាងលក់ទូរស័ព្ទ (NR Phone Shop)

បង្កើតដោយ៖ ម៉ាន ហ្វីណាសៀត
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ http://antkh.com/project/Phone%20Shop/