ប៉ែន សាវុឌ្ឈ

Pen Savuth

ឆ្នាំសិក្សា 2013

Home Soccer Sport

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​លក់​នូវ​ផលិតផល​សម្ភារ​កីឡា​សម្រាប់ បុរស នារី និង​ក្មេង ​តាមរយៈ Online ដើម្បី​ងាយស្រួល​ដល់អតិថិជន​ក្នុង​ការរកទិញ​សម្ភារ​កីឡា ដោយមិនចាំបាច់​ចំណាយ​ពេលមកដល់ទីកន្លែង ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

អាចមើលឃើញ ពីសំលៀកលៀកបំពាក់មកថ្មីៗ​ 

មានពណ៌​សម្រាប់​ជ្រើសរើស​មើលសម្លៀកបំពាក់

មាន Category ​សម្រាប់​ជ្រើសរើស​សម្លៀកបំពាក់តាម​ឈ្មោះ​កីឡា​នីមួយៗ​

 អាចដឹងពី​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់ហាង លក់សំលៀកបំពាក់​ទាំងមូល​

•  ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ទំនាក់ទំនង​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋាន ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅលើ​គេហទំព័រ

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

Adobe Dreamweaver

  Adobe Photoshop

ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ​ CSS និង HTML  ដើម្បី​បង្កើត (Layout)

 ចំពោះ Banner ​ផ្នែក​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ Plug in Javascript

 ចំពោះ Image Slider ​ផ្នែក​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ WOW Slider

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាកស្តែង http://antkh.com/project/pen%20savuth/

.