ឃ្លាំង នី

Klaing Ny

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database

ឃ្លាំង នី និង រិន ណារឹត បានធ្វើការបង្កើតប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រង​ឃ្លាំង​ ទំនិញ ​សំរាប់ជាកិច្ចបញ្ចប់វគ្គសិក្សា VB.NET Database របស់ពួកគេ។

បច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើ

 • ភាសា VB.NET សំរាប់ការសរសេរកូដ
 • កម្មវិធី Visual Studio 2008 សំរាប់ជា IDE
 • SQL Server 2008 សំរាប់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
 • និង Crystal Report សាមញ្ញចំនួន ២ សំរាប់ការបង្ហាញ Report

លក្ខណៈពិសេស

 • អាច Connect ទៅកាន់ Server តាមការជ្រើសរើស
 • Encrypt Username និង Password ពេលបង្កើត User Login
 • គ្រប់គ្រង Account និងប្តូរ Password User
 • គ្រប់គ្រង Products, Category, Customer, Supplier, Employee
 • មុខងារផ្សេងទៀតដូចជា៖ Create Order, Sale Retail, Create Bill Payment, Create Invoice Payment
 • មានកំណត់ប្រភេទ Stock Product ដូចជា Set, Case, Can ។ល។ តាម Category នៃ Product
 • មានលក់ដុំ និង រាយ ទៅកាន់ Customer
 • Report ពី Products និង Sale
 • និងចំនុចពិសេសមួយចំនួនទៀត