ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក

បង្កើតដោយ៖ ឃ្លាំង នី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database

ឃ្លាំង នី និង រិន ណារឹត បានធ្វើការបង្កើតប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រង​ឃ្លាំង​ ទំនិញ ​សំរាប់ជាកិច្ចបញ្ចប់វគ្គសិក្សា VB.NET Database របស់ពួកគេ។

បច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើ

លក្ខណៈពិសេស