ជា ឆាយឃៀង

Chea Chykheang

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី YungWah Industrial

​ប្រព័ន្ធ​កក់​បន្ទប់​សណ្ឋាគារ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database

​ប្រព័ន្ធ​កក់​បន្ទប់​សណ្ឋាគារនេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងដោយលោក ជា ឈីឃាង សម្រាប់​ជាកិច្ចការ​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា C# Programming ។ ប្រព័ន្ធ​នេះជា Windows Application ដែល​ប្រើ​ប្រាស់ Object-Oriented Programming (OOP) ជាមួយភាសា C# ហើយ​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​ក្នុង XML ។