គ្រី សុផាន់ណាត់

Krey Sophannatt

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Advertistment

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

ពិពណ៍​នាអំពីស្នាដៃ៖

 គោល​បំណង​ក្នុង​ការ​បង្កើត​Websiteមួយ​ដែល​មានលក្ខណជាការបើកទូលាយដល់អ្នកទស្សនា Website របស់​ខ្ញុំ​បាន Post ទំនិញបានដោយសេរី​ដោយ​គ្មាន​ការ​ចំណាយ​ទឹកប្រាក់ឡើយ ។ ម្យ៉ាង​វិញទៀត គេហទំព័រនេះអាច

​ឲ្យ​អ្នកទស្សាបាន ផ្សាយផលិតជា​ច្រើន​ទៅតាម​តម្រូវ​ការ ។ ផលិតផល​ដែល​

នាក់អាចផ្សព្វផ្សាយនេះគឺ computers, phones, houses, cars, motorbikes នឹងមានការផ្សាយជា​ច្រើន​ទៀត ។  

បច្ចេកទេស នឹង Tools ​ដែល​ប្រើ​៖

·  PHP (PHP Language)

·  Adobe Dreamweaver CS3

·  Apache (Web Sever)

·  MySQL (Database)

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

·  ​នូវ​ពេលអ្នកក្លាយជាសមាជិកនៃ គេហទំព័រនេះ ហើយ អ្នកអាច Log in ដើម្បី​ចូលផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល ។

· អាច Comment and Feedback

·  អាច ស្វែងរក​នូវ​ព័ត៌មាន​

·  Admin ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​គេហទំព័រ​ទាំងមូល​ អាចចុះ​ឈ្មោះ​ធ្វើជា​សមាជិក​ដែល​អនុញ្ញាត​ិ​ឲ្យ​អ្នកមាន​បំណង​ចង់ផ្សាយផ្សាយ​ផលិតផល​នូវ​លើគេហទំព័រ ។

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ http://antkh.com/project/www.adversitement.com/