ចិត្រ ចាន់ឡៃ

Chet Chanloeur

ឆ្នាំសិក្សា 2009

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពិន្ទុ និង​វត្តមាន​សិស្ស​និស្សិត​ពេល​ប្រលង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពិន្ទុ និងវត្តមានពេលប្រលងនេះត្រូវបានបង្កើតដោយលោក ចិត្ត ចាន់លឺយ សម្រាប់ជា​កិច្ចការ​បញ្ចប់វគ្គសិក្សា C# Programming ។ ប្រព័ន្ឋនេះជា Windows Application ដែលប្រើប្រាស់ Object- Oriented Programming (OOP) ជាមួយភាសា C# ហើយរក្សាទុកទិន្នន័យក្នុង XML ។