ភឿកជ្រុន ពុទ្ឋីរ័ត្ន

Puthyrath

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​អវត្តមាន​សិស្ស​និស្សិត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអវត្តមានរបស់សិស្សនេះត្រូវបានបង្កើតដោយលោក ភឿងជ្រុន ពុទ្ឋិរ័ត្ន សម្រាប់ជា​កិច្ចការ​បញ្ចប់វគ្គសិក្សា C# Programming ។ ប្រព័ន្ឋនេះជា Windows Application ដែលប្រើប្រាស់ Object- Oriented Programming (OOP) ជាមួយភាសា C# ហើយរក្សាទុកទិន្នន័យក្នុង XML ។