ការរចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

បង្កើតដោយ៖ ហឿន រិទ្ឋី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-12-21

​ក្នុង​ការគូរនេះ មានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ដូចជា​៖