​ទូរសព្ទ SAMSUNG Galaxy SIII

បង្កើតដោយ៖ លាវ ស៊ីនិត
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-12-21

​ក្នុង​ការគូរនេះ មានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ដូចជា​៖