លាវ ស៊ីនិត

Leav synith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Angkor Net ISP Provider

​ទូរសព្ទ SAMSUNG Galaxy SIII

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-12-21

​ក្នុង​ការគូរនេះ មានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ដូចជា​៖

  •   Photoshop Plugin
  •   Text Tool
  •   Shape tool
  •   Effect Adjustment
  •   Layer Style
  •   Pen tool
  •   Move Tool
  •   Style Effect