លី​ ប៊ុនឡុង

Ly Bunlong

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ដំឡើងបណ្តាញ ១០កុំព្យូទ័រ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Network

ប៊ុនឡុងបានរៀបចំដំឡើងនូវ Network មួយ (ដោយប្រើ Cable និង Wireless) ដែលមានកុំព្យូទ័រចំនួន ១០គ្រឿង ជា workgroup ។ Printer និង internet ត្រូវបាន share ទៅកុំព្យូទ័រទាំងអស់ក្នុង workgroup ដោយប្រើប្រាស់ Windows XP ។