ហៃ ប៊ុនម៉េង

Hay Bunmeng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Mekong Net ISP Provider

ប្រអប់វេទមន្ដ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-12-23

​ក្នុង​ការគូរនេះ មានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ដូចជា​៖

Text Tool

Shape tool

Effect Adjustment

Layer Style

Pen tool

Move Tool

Style Effect