ទី ឆាយហាក់

Ty Chhayhak

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការរចនាខ្នើយគេង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​ក្នុង​ការគូរនេះ មានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ​ដូចជា​៖

Pen Tool, Shape Tool, Brush, Marquee Tool និងមានការ​បន្ថែម Tool ​ដូចជា Pattern, Gradient Tool ​ផងដែរ ។