អ៊ីវ សុណុច

Iv Sonoch

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការរចនាបន្ទប់គេង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

បច្ចេកទេស Tools ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​រួមមាន៖

- Pen Tool

- Rectangle Tool

- Burn Tool

- Dodge Tool

- Pattern

- Gradient Overlay (Other Layer Styles Fx)

- Blur Tool

- Path Selection Tool

- Plug-in Tool