ហង្ស ប៉ូលីន

Hang Polin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ការរចនាគេហទំព័រទេសចរណ៍

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

Webpage Interface នេះ​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត​ឡើងដោយបាន​ប្រើ​ប្រាស់ Tool មួយចំនួន​ដូចជា​៖

- Shape (Ellipse, Rounded Rectangle, Line…)

- Brush

- Mask

- Effect

- Marquee tools

- Gradient Color