ស៊ុន​ ចាន់វាសនា

Sun ChanVeasna

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Royal University of Fine Arts

ការរចនា​ផ្លូវ​ចូលបន្ទប់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ការរចនា​ផ្លូវ​ចូលបន្ទប់​ត្រូវបាន​ឆ្នៃលើការគូសខ្លួនឯងទាំងស្រុង

​ក្នុង​ការងារ​នេះរួមមាន សាឡុង អំពូល ជញ្ជាំង ខ្នើយ ម៉ោង ទូកញ្ចក់ ទ្វា្ កំរាលព្រំ គឹ រចនាដោយខ្លូនឯង និង មានការតុបតែងជាមួយ​រូបភាព​ផងដែរ ។

បច្ចេកទេស​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​៖

​ក្នុង​ការគូរនេះក៍មានការ​ប្រើ​បា្រស់ Tools ដូចជា​៖ Type tool, Pen tool, Shape tool និង មានការ​បន្ថែម​Tool, Pattern  រួមជាមួយ Effects ផងដែរ ។