ស៊ុន​ ចាន់វាសនា

Sun ChanVeasna

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Royal University of Fine Arts

ការរចនាផ្ទះ​ខ្មែរ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ការរចនាផ្ទះ​ខ្មែរ​គំរូ​គ្រប់​ផ្នែក​ត្រូវបាន​គូសខ្លួនឯងទាំងស្រុង

​ក្នុង​ការងារ​នេះ​ផងដែរ​រួមមាន ជើងសសរ ដំបូល ជញ្ជាំង ពពក ទ្វា ដី គឹរចនាដោយខ្លួនឯង និង មានការតុបតែងជាមួយ​រូបភាព​ផងដែរ ។

បច្ចេកទេសនិង Tool ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​៖

​ក្នុង​ការគូរនេះក៍មាន​ប្រើ​បា្រស់ Tool ដូចជា​៖ Shape tool, Type tool, និងមានការ​បន្ថែម Tool, Pattern រួមជាមួយ Effects ផងដែរ ។