ទី ឆាយហាក់

Ty Chhayhak

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការរចនាបន្ទប់គេង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​ក្នុង​ការងារ​នេះ រួមមានរូបគំនូរ តុ​ធ្វើការ គ្រែ កៅអី ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទស្សន៍ វាំងនន អំពូល ភ្លើង ដោយបានគូរ និងរចនាដោយខ្លួនឯង ។

​ក្នុង​ការគូរនេះ មានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ដូចជា Pen Tool, Shape Tool, Brush, Marquee Tool និងមានការ​បន្ថែម Tool ដូចជា Pattern, Gradient Tool ផងដែរ ។