គេហទំព័រនិស្សិតពុទ្ធិសាស្ត្រា

បង្កើតដោយ៖ ហេង ​ម៉េងហៀង
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

ជាគេហទំព័រដែលបង្កើតដោយ CSS Layout ទាំងស្រុង ជាមួយនឹង Flash យ៉ាងស្រស់ស្អាតជាច្រើន ។