ហេង ​ម៉េងហៀង

Heng Meng Heang

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

គេហទំព័រនិស្សិតពុទ្ធិសាស្ត្រា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

ជាគេហទំព័រដែលបង្កើតដោយ CSS Layout ទាំងស្រុង ជាមួយនឹង Flash យ៉ាងស្រស់ស្អាតជាច្រើន ។