លី យាក់ហួត

Ly Yakhoud

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការរចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាន់ឡៅតឿ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​ក្នុង​ការងារ​នេះ រួមមាន ថូផ្កា ផ្កា តុ ទូ កៅអ៊ី អំពូលភ្លើង TV គ្រឿងតុបតែង រួមទាំងការរចនា​ក្នុង​បន្ទប់​ទាំងមូល គឺ​ត្រូវបាន​រចនាដោយខ្លួនឯង និង មានការតុបតែង​បន្ថែម​ជាមួយ​រូបភាព​ផងដែរ ។  

​ការងារ​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​ប្រើ​បា្រស់ Toots ដូចជា​ៈ Pen Toot, Sharp Tool, Gradient Toot, Type Tool និងមានការ​បន្ថែម ជាមួយ Toots ផ្សេងៗ​ទៀតរួមជាមួយ Effects ផងដែរ ។