យូរ ខ្លឹមចាន់

You Khlemchan

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី National Technical Training Institute- NTTI

Design Modern HOME (N.A Paris 3 Style)

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

*** លក្ខណៈ​ពិសេស​

Modern HOME ​ខ្ញុំ បានយកចេញពី Calendar ដើម្បី​បង្ហាញ​នូវ គំរូ​

HOME ទាន់សម័យ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន Modern HOME រូបរាងតាមគេ​ខ្លះ​ដូចជា​រាងផ្ទះហើយ Design on Exterior  ​ផ្នែក​ដេគ័រ អំពួល របង ផ្លូវ ពណ៌នៅ​ផ្នែក​ផ្សេងៗ គឺដោយខ្លួនឯងគឺវាជា​ប្រភេទ​ HOME ​ដែល​មានការ​រៀបចំ​យ៉ាង​ស្អាត ។ Modern HOME ពី​រូបភាព រចនា តុបតែង និង លំអ ទៅលើ​រូបរាងជា​ពិសេស គ្រប់​ផ្នែក  ដំបូល ជញ្ជាំង ឥដ្ឋ ផ្លូវ កាំជណ្តើរ សសរ របង ទ្វារ បង្គួច ស៊ុំបង្គួច វាំងនន ស្មាវ ឡាន ទ្វាររ៉ូត សួន អំពូលភ្លើង ទៅលើ​ផ្នែក​ទាំងអស់​នោះដែរ ។

*** បច្ចេកទេស និង Tools ដែល​ប្រើ​

​ក្នុង​ការកាត់់ និង រចនា ទាញរូបរាង​ផងដែរ​ខ្ងុំបាន​ជ្រើសរើស Too

ជា​ច្រើន​ដូចជា​៖  

♦ Move Tool (V) , Marquee (M) , Lasso (L) , Pen Tool ,Shape Tool, Rectangular Tool,  ​ទៅលើ​កាត់រួបរាង និង បង្កើត​និង បញ្ចូល​រាងជាមួយ​គ្នា​

Gradient (G) , Blur (no shortcut) ,Dodge (O) ជា​ឧបករណ៍​ប្រើ​សម្រាប់ លុប និង លាបពណ៌​បន្ថែម​

Pen (P) Tool, Horizontal Type (Y) ,Path Selection (A) ,Rectangular Tool ជា​ឧបករណ៍​ប្រើ​សម្រាប់ គូរនិង​សរសេរ​អក្សរ

ZOOM TOOL ជា​ឧបករណ៍​ប្រើ​សម្រាប់​ ពង្រីក និង បង្រួម

Pattern Overlay ,Drop Shadow, Outer Glow, Bevel and Emboss ជា​ឧបករណ៍​ប្រើ​សម្រាប់ រចនា​បន្ថែម​ផ្សេង ទៀត​ជាមួយនឹង Effects ថែមទៀត