តៅ លីហេង

Tao Lyheng

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការគួររូបតុក្កត្តា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាអំពីស្នាដៃ៖

ដើម្បី​គូរូប cartoon នេះឡើង ត្រូវមាន រូប តុក្កត្តា និង រូប មួក ។

បច្ចេកទេស និង Tools ដែល​ប្រើ​៖

Tool ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​មាន​ដូចជា​៖ Pen Tool (p) យក shape layers យកលក្ខខណ្ឌបូក​ប្រើ​ Tool Pen

យក Paths យកលក្ខខណ្ឌបូក យក stroke paths ​ប្រើ​ brush ដក​tick ចេញពី Simulate pressure និង

ដាក់ tick លើ Simulate pressure ដើម្បី ឲ ចំណុច​ដែល​យើងគូសមាន​លក្ខណៈ​ជាបន្ទាត់​ស្តូចចុង និង 

មិនស្តូចចុង ប្រើ Tool Brush (B) ​ប្រើ Color និងបច្ចេកទេស​លាយ​ពណ៌​ដោយខ្លូនឯង ។ និង​មាន​បន្ថែម​ជាមូយ Effect ​ផ្សេងទៀត ។