យូរ ខ្លឹមចាន់

You Khlemchan

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី National Technical Training Institute- NTTI

ការរចនាបន្ទប់ (Design Setting Room)

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

Setting Room ​ខ្ញុំ​បានយកចេញពី Web Side ដើម្បី​បង្ហាញ​នូវ​គំរូ​

ទាន់សម័យ នាពេល​បច្ចុប្បន្ន រូបរាងតាមគេ​ខ្លះ​ដូចជា​រាង ហើយ​បន្ថែម Design on interior  ​ផ្នែក​ដេគ័រ ពណ៌នៅ​ផ្នែក​ផ្សេងៗ​គឺដោយខ្លួនឯងគឺវាជា​ប្រភេទ​ Setting Room ​ដែល​មានការ​រៀបចំ​យ៉ាង​ស្អាត​ពី​រូបភាព រចនា តុបតតែង និង លំអ ទៅលើ​ក  រូបរាង​ខ្លះ​ខ្ញុំ​បានយករូបរាងជា​ពិសេស គ្រប់​ផ្នែក  ជញ្ជាំង កំរាល​ តុ កៅអី រូបភាព ទៅលើ​ផ្នែក​ទាំងអស់​នោះដែរ លើសពីនេះទៅទៀតនៅ​ក្នុង​ការកាត់់ និង រចនា ទាញរូបរាង​ផងដែរ​ខ្ងុំបាន​ជ្រើសរើស Tool ជា​ច្រើន​ដូចជា​៖

Move Tool (V) ,Marquee (M) ,Lasso (L) , Pen Tool ,Shape Tool, Rectangular Tool,  ​ទៅលើ​កាត់រួបរាង និង បង្កើត​រាងហើយ​បញ្ចូល​រាងជាមួយ​គ្នា

Gradient (G) , Blur (no shortcut) ,Dodge (O) ជា​ឧបករណ៍​ប្រើ​សម្រាប់ លុប និង លាបពណ៌​បន្ថែម​

Pen (P) Tool, Horizontal Type (Y) ,Path Selection (A) ,Rectangular Tool ជា​ឧបករណ៍​ប្រើ​សម្រាប់ គូរនិង សរសេរ​អក្សរ

ZOOM TOOL) ជា​ឧបករណ៍​ប្រើ​សម្រាប់​ ពង្រីក និង បង្រួម

Pattern Overlay ,Drop Shadow, Outer Glow, Bevel and Emboss ជា​ឧបករណ៍​ប្រើ​សម្រាប់ រចនា​បន្ថែម​ទៅ Layer ដូច Style ទៀត​ជាមួយនឹង Effects ថែមទៀត